top of page
webReligiösOchMytologiskKosmologi-04.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_bot-01.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_top-01.jpg

RELIGIÖS & MYTOLOGISK KOSMOLOGI
Övergripande historia

- - -
 

Historiskt har människor alltid strävat efter att förstå vår andliga plats i världen. Vilket gett upphov till en riklig mångfald av mytiska figurer, historier, väsen och legender. Vilket så klart räknar till religion med övriga studier kring mystiska och esoteriska berättelser. Dessa historier varierar starkt mellan kulturer vid olika tidpunkter. Men klassiskt nog innefattar de i regel en traditionell berättelse om hur alltet kom till och vart det är på väg. Det ämnar förklara människans plats för att inviga mening till följarna av den respektive mytologin eller religionen man talar om.

Det beskrivs ofta i symboliska allegorier som kan vara mycket svåra att tolka beroende på vart det kommer. Men ett typiskt tema handlar om skapelse som ämnar ge mening åt skapelsen. Samt någon form av eskatologi. En historia som berättar om skapelsen slutgiltiga öde.

 

- - - - - 


MYTERNAS BETYDELSE


Religion beskrivs ibland som människans första försöket till medicin, psykologi och kosmologi. Vidare beskrivs även mytologi till det ämne dit utdöda religioner går när folk slutar tro på dem, men ändå vägrar att glömma bort helt på grund av dess historiska och vägledande resurs.

Detta trots att vi har bättre medel för att förstå vår omgivning idag. Religion beskrivs också som vårt första försök till att hantera existentiell dissonans, hur vi hanterar själslig ångest. Helandet genom förståelsen av en ultimat mening. Liksom religion betraktas som det första försöket att förstå naturen och universum. Oftast med intentioner om dess disciplinära nyttovärde. I medicinskt syfte; tekniskt, fysiologiskt som andligt. Genom tydandet av högre makter uppstår sedan olika narrativ från ideal och berättelser om hur människan bör leva...

Så det finns en fundamental koppling till detta förflutna än i modern tid. Legender, myter och historier fortsätter att fascinera oss. Det är därför svårt att dra en definitiv linje mellan vissa områden av discipliner som vidrör dessa ämnen. Vad teman som räknas till ideologi istället för religion? Vad som förbli mytologi gentemot modern vetenskap, också vidare?

Religiös och mytologisk kosmologi sammanstrålar lättare med filosofi än vetenskap. Förmodligen eftersom filosofi även utgör en kunskapsteoretisk grund för allt annat. Liksom teologi. Även om astronomerna har gjort oerhört stor skillnad på samhället genom att tala om för oss vilken plats vi delar i universum. Det är oftast inte utsikten i kosmos som har gjort störst skillnad till hur människor förstår sig själva i samhället...
Tidigare under i detta tema räknade jag med både
Platon och Descartes till några av de större kosmologiska framstegen i mänsklighetens historia. Vilket kan tolkas som ett stort misstag. Med tanke på hur lite de egentligen bidrog till historien ur ett vetenskapligt perspektiv. Men vetenskap är ibland inte allt. Utan vad som känner människor vid handlar oftast om något annat...
 

- - - - -


Jag talar om tidsandan, själen och det sociala paradigm människor lever i. Kosmologer utgör i regel en mycket liten elit av de som forskar om universum stora attributer. Medan det som verkligen har gjort stor inverkan på människors vardag kommer från filosofer som till exempel Platon och Descartes. Dessa två tänkare hör egentligen inte till på en lista över vetenskapliga framsteg som rör kosmologi. Bör istället betraktas med den andliga utvecklingen av det kosmologiska perspektivet. Religion fungerar på så vis mycket som en proto-psykologisk faktor till utvecklandet av det kosmologiska paradigmet. Vad människor tror om universum — i kontrast till vad vi vet om universum...

Jag menar i respekt till människors tro, så anses både Platon och Descartes till några av de största kosmologerna sett i religiösa termer.

 

- - - - -


All kosmologi måste inte endast byggas på  utsikt  ut i universum. Minst lika mycket handlar det om  insikt  med hur helheten påverkar vår egen psykologi. Än idag tror en stor andel av jordens befolkning på någon form av metafysisk religiös kosmologi. Det vill säga dualism. Någon form av tudelning mellan universums mest fundamentala egenskaper. Det finns många olika versioner av detta som lärs av de stora världsreligionerna. Där man särar på det immateriella från det materiella. Det metafysiska från det fysiska. Abstraktion från konkretion...

En annan klassisk metafysik från de abrahamitiska religionerna delar upp mänsklig natur i tre aspekter. Kropp, ande och själ (bildlänken bifogat till inlägget). Något man skulle likna till Freuds psykologiska teori om detet, överjaget och jaget.

Jag finner det intressant. Eftersom jag vill understryka vikten av människans perspektiv gentemot sig självt - är minst lika viktigt att förstå i ett kosmologiskt paradigm - som perspektivet ut i universum. Psykologisk introspektion kan därför inte undermineras jämfört med vetenskaplig extrospektion. Vi bär alla på ett eget litet unikt universum inom oss. Vilket omfattar även vår egna del av det vi kan förstå om verkligheten utifrån ett kosmiskt perspektiv.


(Observera att detta inte är någon representativ modell av kristen introspektion. Mer som ett förslag utifrån ett kollage med många koncept sammansatt till en och samma illustration.)

 

- - - - -


Animism


... är en utav de första religiösa teman man tror folk dyrkade historiskt. Nämligen idén att allt på något vis är besjälat med en inre essens. Det kallas animism efter animos (ἄνεμος) på grekiska. Vilket betyder "andedräkt" eller "vind".Synonymt med animus på latin vilket betyder "sinne", "affektion" eller "syfte".

Animism är i sig ingen särskild religion. Utan ett tidigt uttryck, ett tema, som man finner i många religioner. Idén att allting äger en egen själ. Som till exempel stenklippor besitter någon sort föreskriven metafysik som gäller all form av sten. Eller stenighet för den delen. Det samma gäller träden i skogen vilket äger en form av 'träighet'. Eller en trä-ande som ger dem sin kraft. Vatten beskrivs också besitta olika typer av "andakt" eller "ande" i de mytologiska historier jag tidigare nämnt från ANTIKENTEMAT.

Som till exempel myten om Narkissos & Eko:

https://www.facebook.com/livsfragor/photos/a.846647525452919.1073741828.842247172559621/985038718280465

Forskare tror även animism var vanligt bland de tidigare folken i Norden innan det asatroende folket flyttade hit. Några andra exempel av animism finns i shintoismen, den tidigare samiska religionen och andra varianter av shamanism runt om i världen. Animism är därför intressant. Eftersom det delar så många inslag lika över hela världen. Idag ser man mest dess spår i hedniska inslag av folktro.
 

- - - - -


Dualism


... liksom med mycket annat var de antika grekerna först med att mynta begreppet själ. Men inledningsvis nyttjade de inte alls termen som vi känner igen det idag. Psyche (ψυχή) kan härledas till både mytologi om en underbart vacker kvinna. Liksom en art av fjärilar. Vilket menar fungera som en liknelsen för själens fria "livfullhet". Men främst känner vi igen det som den tekniska termen för tankars inre processer. Vilket vi idag beskriver med den vetenskapliga disciplinen; psykologi.

Hur som helst togs den grekiska termen för själen till kulturellt beslag av kristendomen omkring efter 300-talet e.Kr. Det fick då en mer religiös betoning. I motsats till kroppen och det materiella. Tidigare användes själen av grekiska filosofer 

I österländska religioner ser man hellre
dualism som en två-enighet. Där hela kosmos förstås utifrån en tudelad metafysik. I motsats till fysik kontra metafysik. Associerat med "ying och yang" kopplat till bland annat taoism.
 

- - - - -


Astrologi


Ordet kommer från astro- (άστρο) och logi (λόγι) på grekiska. Och betyder något i stil med "studier av stjärnor".

Tillsammans med animism och dualism så har tydandet av stjärnornas mystiska rörelse över himmelen spelat stor roll för religiös kosmologi. Den typen av astrologi vi talar om i Väst kommer främst från Babylonien som utvecklades vidare i den gamla Egypten och Persien.

Det finns många olika teman som sammanfattar astrologin som ämne. Några av de vanligast är att det handlar om att ödet eller Gud har bestämt våra liv. Som kan tolkas genom avstånd, vinklar och formationer mellan kroppar på himmelen. Något som kan mena våra liv speglas rent fysiskt av olika lägen bland dessa himlakroppar. Som till exempel att månen reflekterar vår karaktär.

Övernaturliga krafter växelverkar mellan himlakropparnas lägen. Människans natur (i
mesokosmos) är en spegelbild av världsalltet (i makrokosmos). Saker som sker lokalt antas på så sätt alltid ha någon sorts motsvarighet bland stjärnorna. Ett förhållande mellan det "lilla" och det "stora" som upprepar samma logiska form på olika plan.

Populärt i tidningsastrologi är att man jämför datumet man är född i med ett speciellt stjärntecken som framstår just den månaden. Men även liknande traditioner har även uppstått i andra kulturer. Som till exempel de gamla mayaindianerna och i Kina.


 

- - - - -SLUTORD


Min egna reflektion från den här studien är att allt tycks börja ungefär där det slutar. Samt att kosmologer fortsätter att begå ungefär samma misstag som de alltid gjort.

Nämligen att universum på något vis behöver vara balanserat eller symmetriskt för att hänga ihop. Astrofysikerna säger själva det inte behöver vara så. Men att det är vad de söker efter. Eftersom de verkar gilla det. Det har en vacker tanke till sig. Precis som Platon på förhand förutsatte alla grundämnen måste följa någon sorts geometri. Liksom jag tror de gör samma misstag med teorier om supersymmetri.

Men finns det något vi lärt oss vid det här laget så borde det väl vara den kosmologiska principen. Nämligen att vi inte kan utgå från att vi bor på en speciellt privilegierad plats i universum.

Hela historien började med pulsteorin från de gamla indierna. Som slutar med något i samma stil. Ironin är slående. Vi förstår just nu att universum antagligen kommer att fortsätta med att expandera. Medan endast det lokala klustret med galaxer kommer att förenas i ett och samma. Men vem vet?

Saker och ting har förändrats innan... 

- - - - -

Klicka på den understrukna länken för komma till huvudsidan:

KOSMOLOGI

bottom of page